Philadelphia, Pennsylvania
Unidentified Couple
Photographer for both photos: Schreiber & Sons
Philadelphia
Pictures From the Simpson Family Estate
Unidentified woman
Picture From the Simpson Family Estate
Unidentified woman
Picture From the Simpson Family Estate
Unidentified woman
Picture From the Simpson Family Estate
Unidentified woman
Picture From the Simpson Family Estate
Unidentified man
Picture From the Simpson Family Estate
Unidentified man
Picture From the Simpson Family Estate
Picture From the Simpson Family Estate
Photo by Rhoads
Philadelphia
Photo by Blaul
Philadelphia
Photo by Entretein
Manayunk, Phila.
HOME
Pennsylvania