HOME

ABOUT US
Engle Family Album
Alma (Engle) Davidheiser
wife of Wilson K. Davidheiser
Photo by J. S. Lachman
Pottstown, Pa.
[photos of her family are on the
Davidheiser Family Album on this
site]
Alma (Engle) Davidheiser
Daughter of James M. Engle
Photo by Abercromby
Pottstown, Pa.
From the Wilson Davidheiser Album
Alma (Engle) Davidheiser
Photo by J. S. Lachman
Pottstown, Pa.
From the Wilson Davidheiser Album
Florence and Mariam
Davidheiser
Daughters of Wilson & Alma
(Engle) Davidheiser
Photo by Lachman
Pottstown, Pa.
Mother
[Alma (Engle) Davidheiser]
Photo by Somiesky
Pottstown, Pa.
George Engle
Cousin of Alma (Engle)
Davidheiser
From the Wilson Davidheiser
Family Album
Custom Search